Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Van: De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Best Environmental & Safety Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Spijkenisse.

 

 • Artikel 1 Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  - Gebruiker Best Environmental & Safety Technology B.V.

  - Afnemer, wederpartij van gebruiker.

  - Partijen; Gebruiker en Afnemer tezamen.

  Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  1.

  Deze voorwaarden gelden voor iedere huidige en toekomstige rechtsbetrekking tussen Gebruiker en Afnemer

  waarbij goederen ten titel van koop door Gebruiker worden geleverd en diensten worden verleend. Gebruiker

  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden door gebruiker niet

  schriftelijk bijvoorbeeld in een tussen hen opgemaakt contract is afgeweken.

  2.

  Indien van deze voorwaarden niet is afgeweken overeenkomstig lid 1, wordt Afnemer geacht deze voorwaarden

  in hun geheel te hebben aanvaard.

  3.

  Overal waar in deze voorwaarden van ‘zaken’ of ‘producten’ wordt gesproken, dient naar gelang het geval

  ‘diensten’ gelezen worden.

  4.

  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de

  uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

  5.

  De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk gesloten, tenzij schriftelijk

  anderszins overeengekomen.

  6.

  Indien deze voorwaarden in een andere taal dan in de Nederlandse taal zijn geschreven, zullen in geval van

  tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse- en de in de andere taal geschreven voorwaarden, de in de

  Nederlandse taal geschreven voorwaarden te allen tijde boven de andere prevaleren.

  Artikel 3 Offertes

  1.

  De door Gebruiker aan Afnemer uitgebrachte offerte(s) is/zijn vrijblijvend.

  2.

  Een overeenkomst is tot stand gekomen op het moment dat Afnemer een offerte van Gebruiker schriftelijk

  heeft aanvaard.

  3.

  Overeenkomsten als bedoeld in lid 2 komen tot stand respectievelijk behoeven uitsluitend door Gebruiker na de

  totstandkoming daarvan te worden voltooid, onder de voorwaarde dat Afnemer op grond van door Gebruiker

  in te winnen inlichtingen naar het uitsluitend oordeel van Gebruiker voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.

  Door algehele nakoming van de overeenkomst, zal deze voorwaarde komen te vervallen.

  4.

  Afnemer is verplicht om op eerste schriftelijk verzoek daartoe van Gebruiker, zekerheid te verstrekken of te

  stellen voor de nakoming van al haar verplichtingen ter zake van de door Gebruiker uitgevoerde of nog geheel

  of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomst.

  5.

  Bij een al dan niet samengestelde offerte bestaat, indien slechts een of meer gedeelte(n) van de offerte tot een

  of meer overeenkomsten leidt/leiden, geen verplichting voor Gebruiker tot levering van een gedeelte van de in

  de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de

  offerte automatisch voor nabestellingen.

  6.

  De in offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

  Artikel 4 Levering

  1.

  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanuit de feitelijke vestiging van de gebruiker en geschiedt

  eventuele terugname van zaken door Gebruiker aan die vestiging.

  2.

  Levering van zaken die door Afnemer ter reparatie aan Gebruiker worden aangeboden geschiedt aan de

  feitelijke vestiging van Gebruiker. Levering van door Gebruiker gerepareerde zaken aan Afnemer geschiedt

  vanuit de feitelijke vestiging van Gebruiker. Bij het ontbreken van een overeengekomen moment is Gebruiker

  gerechtigd dat moment vast te stellen.

  3.

  Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het overeengekomen moment van levering.

  4.

  Indien tussen partijen is overeengekomen dat Gebruiker de zaken bij Afnemer zal afleveren, is Afnemer

  verplicht zorg te dragen voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd

  (Maximaal 1 uur) voor de aflevering. De levering is in ieder geval voltooid zodra de zaken op, danwel voor het

  door Afnemer opgegeven afleveradres geplaatst zijn.

  5.

  Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het vertrekken van informatie of instructies, noodzakelijk

  voor de levering, of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt (ongeacht of dit beletsel aan hem kan

  worden toegerekend), raakt Afnemer in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De zaken

  zullen in dat geval worden opgeslagen voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer zal in dat geval alle door

  Gebruiker gemaakte kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, transportkosten en kosten vanwege

  wachttijden, aan Gebruiker verschuldigd zijn.

  6.

  Onverminderd het bepaalde in lid 5 heeft Gebruiker het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te

  ontbinden indien Afnemer niet voldoet aan zijn verplichting tot afname, waarbij Afnemer alle schade die

  daaruit voortvloeit aan Gebruiker dient te vergoeden.

  7.

  Gebruiker is gerechtigd aflevering van zaken op te schorten indien Afnemer (nog) niet aan zijn

  betalingsverplichtingen voortvloeiende uit eerder gedane leveringen heeft voldaan en/of wanneer Gebruiker

  goede grond heeft te vrezen dat Afnemer om welke reden dan ook niet langer aan zijn (betalings)verplichtingen

  zal kunnen voldoen.

  Artikel 5 Leveringstermijn

  1.

  Door Gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

  2.

  Bij niet tijdige levering dient Afnemer Gebruiker binnen zeven dagen schriftelijk in gebreke te stellen en

  Gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. Het verzuim van Gebruiker

  vangt aan indien nakoming binnen die redelijke termijn uitblijft, tenzij de niet-nakoming niet aan haar valt toe

  te rekenen.

  3.

  De door Gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle voor de levering benodigde gegevens in haar

  bezit zijn.


  Artikel 6 Deelleveringen

  Het is Gebruiker toegestaan de te leveren zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden

  geleverd, is Gebruiker bevoegd elke gedeelte afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze facturen

  binnen de daarvoor geldende betalingstermijn te voldoen.

  Artikel 7 Kwaliteit, Technische eisen, etc.

  1.

  Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, levert Gebruiker aan Afnemer de gewone in Nederland

  geldende handelskwaliteit welke voldoet aan de ten tijde van de ten tijde van de bestelling door Afnemer

  geldende wet, regelgeving en/of voorschriften. Gebruiker is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van een

  wijziging die daarin nadien optreden.

  2.

  Indien de te leveren zaken buiten Nederland zullen worden gebruikt in het buitenland is Gebruiker niet

  verantwoordelijk indien deze zaken niet voldoen aan wet, regelgeving en/of voorschriften die gelden op de

  plaats waar deze zaken worden gebruikt. Afnemer dient zich te allen tijde zelf te vergewissen of de bij Gebruiker

  bestelde goederen voldoen en blijven voldoen aan de ter plaatse geldende wet, regelgeving en/of

  voorschriften. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade die Afnemer en/of derden lijden indien de

  geleverde goederen niet aan de ter plaatse geldende wet, regelgeving en/of voorschriften voldoen en Afnemer

  is ook in dergelijke gevallen te allen tijde gehouden de door Gebruiker aan Afnemer gefactureerde bedragen te

  voldoen.

  3.

  Alle technische eisen die door Afnemer aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de

  normaal geldende handelskwaliteit, dienen voor het sluiten van de overeenkomst door Afnemer schriftelijk aan

  Gebruiker te worden gemeld.


  Artikel 8 Monsters, modellen en voorbeelden

  Indien door Gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te

  zijn getoond of verstrekt bij wijze van indicatie. De hoedanigheden van te leveren zaken kan van het monster,

  model of voorbeeld afwijken, tenzij Gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk heeft vermeld dat zou worden geleverd

  conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

  Artikel 9 Ontbinding van de overeenkomst

  1.

  Gebruiker kan een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is

  vereist, ontbinden danwel als ontbonden beschouwen, onverlet de overige

  bepalingen van deze voorwaarden en de overeenkomst, indien:

  a. Afnemer enige verplichting uit hoofde van de betreffende of voorgaande overeenkomst(en) niet,

  tijdig en/of niet behoorlijk nakomt.

  b. Na het sluiten van de overeenkomst aan Gebruiker omstandigheden ter kennis komen die Gebruiker

  goede grond geven te vrezen dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

  c. Gebruiker Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de

  nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, ondanks sommatie.

  d. Afnemer blijvend in de onmogelijkheid verkeert om na te komen.

  e. Zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of zaken waarvan Gebruiker zich bij

  de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de

  uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of evenredig kostbaar wordt,

  dat naleving van de overeenkomst door Gebruiker in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

  2.

  Een overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang, zonder dat daarvoor enige opzegging of andere

  mededeling is vereist, wanneer:

  a. Partijen deze overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, op het overeengekomen

  moment.

  b. Afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of een besluit tot

  ontbinding heeft genomen danwel zijn bedrijf geheel overdraagt aan derden, overlijdt of een

  verzoek tot schuldsanering heeft ingediend.

  3.

  Afnemer is verplicht na ontbinding de reeds door Gebruiker afgeleverde onbetaalde (deel)leveringen binnen

  twee werkdagen voor eigen rekening en risico en in onbeschadigde staat aan Gebruiker te retourneren. Indien

  Afnemer zijn verplichting uit hoofde van dit lid niet nakomt, is Gebruiker gerechtigd voornoemde zaken voor

  rekening en risico van Afnemer bij Afnemer op te halen. Afnemer verleent Gebruiker hiertoe reeds nu voor

  alsdan een onvoorwaardelijke machtiging om het terrein en de gebouwen van Afnemer te betreden.

  4.

  Handelingen door Partijen verricht na beëindiging van de overeenkomst, zullen niet worden uitgelegd als een

  stilzwijgende verlenging van die overeenkomst.

  Artikel 10 Garantie

  1.

  Indien de garantie een zaak betreft die door een derde is geproduceerd, dan maakt Gebruiker daarvan melding

  en is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

  2.

  Gebruiker mag ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Afnemer heeft slechts

  recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

  3.

  Indien Gebruiker haar verplichtingen uit hoofde van lid 1 en/of 2 niet tijdig dan wel niet behoorlijk kan

  nakomen door een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de normale gang van

  zaken in haar onderneming of in die van de fabrikant, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment

  dat Gebruiker alsnog in staat is deze na te komen.

  4.

  De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen

  van instructies. Onder een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan het door Afnemer wijzigen en/of

  combineren van de door Gebruiker geleverde zaken met niet door Gebruiker geleverde zaken en/of met niet

  originele onderdelen.

  5.

  De door Gebruiker aan Afnemer verstrekte garantie geldt uitsluitend voor het repareren en/of vervangen van

  hetgeen ondeugdelijk is danwel ondeugdelijk functioneert en geldt derhalve niet voor die (onderdelen van de)

  geleverde zaken welke tijdens normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn.

  Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

  1.

  Alle door Gebruiker aan Afnemer geleverde zaken blijven het eigendom van Gebruiker totdat Afnemer alle

  verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

  2.

  Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in

  het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden

  gebruikt.

  3.

  Bij verkoop aan derden van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op grond van lid 2, verplicht Afnemer

  zich de vordering(en) die hij alsdan op zijn afnemer(s) verkrijgt terstond te

  verpanden aan Gebruiker.

  4.

  Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige

  andere wijzen te bezwaren.

  5.

  Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Gebruiker dan wel aan en door

  Gebruiker aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al

  die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar

  mee te nemen.

  6.

  Indien derden beslag leggen op (een deel van) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, een dergelijk

  beslag aankondigen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Gebruiker

  terstond daarvan op de hoogte te brengen.

  7.

  Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden

  tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op het

  eerste verzoek van Gebruiker aan haar ter inzage te geven.

  8.

  Afnemer verplicht zich alle (toekomstige) aanspraken op verzekeraars ter zake de onder eigendomsvoorbehoud

  geleverde zaken te verpanden aan Gebruiker.


  Artikel 12 Gebreken, klachttermijnen

  1.

  Afnemer dienst de zaken bij aflevering direct te (laten) onderzoeken.

  2.

  Hierbij dient Afnemer na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, te weten:

  - Of de juiste zaken zijn geleverd.

  - Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken,

  aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

  - Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken,

  aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

  3. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Afnemer deze binnen drie werkdagen na

  aflevering schriftelijk aan Gebruiker te melden, bij gebreke waarvan Afnemer er geen beroep meer kan doen

  dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.

  4.

  Niet zichtbare gebreken dienst Afnemer binnen 3 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één maand

  na aflevering van de zaken schriftelijk te melden aan Gebruiker, bij gebreke waarvan Afnemer er geen beroep

  meer kan doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.

  5.

  Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst en heeft Afnemer Gebruiker daarvan tijdig schriftelijk

  melding gemaakt, dan zal Gebruiker:

  - (Een redelijk deel van) De prijs restitueren, dan wel de prijs reduceren.

  - De tekortkoming in de aflevering kosteloos herstellen.

  - Het afgeleverde vervangen en de vervangen zaken terugnemen, Gebruiker heeft de bevoegdheid om

  tussen bovengenoemde mogelijkheden te kiezen.

  6.

  Ook indien Afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen

  bestaan.

  7.

  Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker aan Gebruiker worden

  geretourneerd.

  8.

  Afnemer zal - niettegenstaande het bepaalde in artikel 17 hierna -niet eerder recht op schadevergoeding

  hebben en/of tot ontbinding van de overeenkomst mogen overgaan dan wanneer Gebruiker in verzuim is.

  Artikel 13 Prijs, prijsverhoging

  1.

  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Gebruiker opgegeven prijzen:

  - In Euro (€)

  - Exclusief BTW

  - Op basis van door Gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden

  - Exclusief transportkosten

  - Vanuit de feitelijke vestigingsplaats van Gebruiker.

  2.

  Indien Gebruiker met Afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot

  verhoging van de prijs indien Gebruiker kan aantonen dat zich, tussen het moment van aanbieding van de zaken

  en de levering daarvan, significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta

  en/of lonen, etc. ook al is de prijsverhoging gevolg van een bij het sluiten der overeenkomst voorzien(bar)e

  omstandigheid.

  3.

  Bijstelling van de prijs ingevolge lid 2 kan zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer worden doorgevoerd.

  4.

  Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

  Artikel 14 Aanleveringsinstructies apparatuur

  1.

  Afnemer is te allen tijde gehouden aan de “Verpakkings- c.q. aanleveringsinstructies m.b.t. apparatuur welke

  wordt aangeboden voor het testen, certificeren en repareren”. Afnemer zal deze instructies te allen tijde

  nakomen en eerbiedigen. Deze luiden:

  Adembescherming:
  Deze apparatuur dient schoon en stofvrij, zonder filters, zonder tas of box te worden aangeleverd. Motorunit en

  masker dienen apart te worden verpakt in transparante PE zakken. Afgezien van de batterij oplader is het niet

  van belang andere onderdelen dan het masker, luchtslang en motorunit op te sturen voor het testen en

  certificeren.

  Stofzuigers:

  Stofzuigers dienen dubbel verpakt aangeleverd te worden. Voor het testen en certificeren is het niet van belang

  toebehoren zoals slangen, stangen en zuigmonden mee te sturen. Indien nodig zal de apparatuur eerst

  gedecontamineerd worden alvorens tot het testen en certificeren wordt overgegaan.

  Onderdrukapparatuur:
  Bij onderdrukmachines moet de afdekplaat op de juiste wijze zijn aangebracht en de randen dienen afgeplakt te

  zijn met tape. Voor het testen en certificeren is het niet van belang dat luchtslangen worden aangeleverd. De

  aansluitkabel dient wel gecontroleerd te worden.

  Machines welke visueel niet schoon zijn worden eerst gedecontamineerd. Stof aan de binnenzijde van de

  behuizing en gedecontamineerd stof op de behuizing zal aangemerkt worden als asbeststof.

  Decontaminatie-units en demontabele douchesystemen:

  Decontaminatie-units worden alleen geaccepteerd indien deze zijn vergezeld van een “asbestvrijverklaring” van

  zowel lucht-, als veegmonster, opgemaakt door een erkend laboratorium waarbij de verklaring niet ouder mag

  zijn dan 48 uur.

  Verder dient de unit schoon en stofvrij te zijn, visueel zichtbaar stof zal aangemerkt worden als asbeststof. De

  unit zal eerst gedecontamineerd worde alvorens wij over zullen gaan tot overige werkzaamheden.

  Onderdrukapparatuur dien te voorzien te zijn van een schoon voorfilter en afdekplaat welke met tape moet zijn

  afgeplakt. Waterfilters dienen voorzien te zijn van schone filterpatronen.”

  Artikel 15 Betaling

  1.

  Betaling dient, tenzij anders schriftelijk overeengekomen te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na

  factuurdatum op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

  2.

  Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is

  vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of een

  gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente zal

  gelden.

  3.

  In geval van liquidatie, (gedeeltelijk) overdracht van de onderneming, faillissement, surseance van betaling,

  overlijden of aanvraag schuldsanering van danwel door Afnemer, zullen de vorderingen van Gebruiker en de

  verplichtingen van Afnemer jegens Gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

  4.

  Iedere vorm van compensatie door Afnemer is uitgesloten. Ook komt aan Afnemer nimmer een recht op

  opschorting toe en is Afnemer nimmer gerechtigd ten laste van Gebruiker beslag onder zichzelf te leggen en/of

  in stand te laten.

  5.

  Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle

  verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare factureren, waarbij facturen die het langst open

  staan voorgaan zelfs al vermeld Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

  Artikel 16 Kredietbeperking

  Gebruiker is naast de rente als bedoeld in artikel 14 en de incassokosten als bedoeld in artikel 16 gerechtigd een

  kredietbeperkingstoeslag van 2% over het factuurbedrag in rekening te brengen, welke verschuldigd wordt na

  ommekomst van de overeengekomen betalingstermijn.

  Artikel 17 Incassokosten

  1.

  De voor het incasso van enig door Afnemer aan Gebruiker verschuldigd bedrag te maken kosten, zowel in als

  buiten rechte, komen voor rekening van Afnemer. De voor rekening van Afnemer komende buitengerechtelijke

  kosten bedragen, ten minste 15% van het met inbegrip van rente, door de Afnemer verschuldigde bedrag, met

  een minimum van € 350,00, tenzij Afnemer een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een

  beroep of bedrijf en de verbintenis tot betaling van een geldsom uit een overeenkomst voortvloeit.

  2.

  Indien Afnemer een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de

  verbintenis tot betaling van een geldsom uit een overeenkomst voortvloeit, wordt de aan Gebruiker

  verschuldigde vergoeding vastgesteld overeenkomstig het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

  incassokosten, waarbij voornoemde vergoeding eerst verschuldigd is nadat veertien dagen na de dag waarop overeenkomstig artikel 6:96 lid 4 en lid 5 werd aangemaand vruchteloos zijn verstreken.

  Artikel 18 Aansprakelijkheid

  1.

  Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gebruiker of haar

  ondergeschikten.

  2.

  De aansprakelijkheid van Gebruiker is zowel in geval van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als

  in geval van onrechtmatige daad te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door assuradeur van Gebruiker in

  een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

  3.

  Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat en Gebruiker aansprakelijk

  is, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans van

  dat gedeelde van de transactie waarop de aansprakelijkheidsbetrekking heeft, alles verminderd met enige

  vordering die Afnemer uit hoofde van ongedaanmaking van de overeenkomst op Gebruiker mocht hebben.

  Artikel 19 Overmacht

  1.

  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en

  jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker

  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

  Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker daaronder begrepen.

  2.

  Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming

  verhindert, intreedt nadat Gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

  3.

  Tijdens overmacht worden de leverings – en andere verplichtingen van Gebruiker opgeschort. Indien de

  periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Gebruiker niet mogelijk is langer duurt

  dan 2 maanden is ieder der Partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een

  verplichting tot schadevergoeding bestaat.

  4.

  Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of

  slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde/het leverbare

  deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke

  overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde/leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  5.

  De Partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onverwijld schriftelijk op

  de hoogte te stellen.

  Artikel 20 Rechtskeuze en Bevoegdheid

  Op deze algemene voorwaarden alsmede op de overeenkomst(en) waarop deze algemene voorwaarden van

  toepassing is/zijn verklaard, is uitsluitend Nederlands rechts van toepassing. Het Weens Koopverdrag is

  uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam of

  naar keuze van Gebruiker door de Rechtbank in de plaats van vestiging van Afnemer, tenzij de beslechting van

  het geschil tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoort.

  Artikel 21 Wijziging van de voorwaarden

  Gebruiker is bevoegd tot het eenzijdig wijzigen danwel herroepen van onderhavige algemene

  voorwaarden, mits zij Afnemer hiervan één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stelt, vanaf welk

  moment deze nieuwe voorwaarden op alle rechtsverhoudingen van kracht zijn welke vanaf dat moment tussen

  partijen ontstaan.

  Spijkenisse, 28 maart 2014

  Alle eerdere versies komen hiermee te vervallen

  Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Rotterdam.

Wij geven u graag advies