Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Van: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Best Environmental & Safety Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Spijkenisse.

 


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Gebruiker: Best Environmental & Safety Technology B.V.;

• Huurder: de wederpartij van Gebruiker;

• Partijen: Gebruiker en Huurder tezamen;

• Verhuurde zaken: alle zaken die door Gebruiker op grond van een tussen Partijen gesloten huurovereenkomst

aan Huurder ter beschikking zijn gesteld, ongeacht of Huurder deze zaken reeds onder zich heeft.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.

Deze voorwaarden gelden voor iedere huidige en toekomstige rechtsbetrekking tussen Gebruiker en Huurder

waarin Gebruiker zaken ten titel van huur aan Huurder ter beschikking stelt, voor zover van deze voorwaarden

niet door Partijen schriftelijk, bijvoorbeeld in een tussen hen opgemaakt contract is afgeweken.

2.

Indien van deze voorwaarden niet is afgeweken overeenkomstig lid 1, wordt Huurder geacht deze voorwaarden

in hun geheel te hebben aanvaard.

3.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarin

huurovereenkomsten met Gebruiker worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden

betrokken.

4.

De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Huurder wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk

anderszins overeengekomen.

5.

Indien deze voorwaarden in een andere taal dan in de Nederlandse taal zijn geschreven, zullen in geval van

tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse- en de in de andere taal geschreven voorwaarden, de in de

Nederlandse taal geschreven voorwaarden te allen tijde boven de andere prevaleren.

Artikel 3 Offertes

1.

De door Gebruiker aan Huurder uitgebrachte offerte(s) is/zijn vrijblijvend.

2.

Een huurovereenkomst is onder meer tot stand gekomen op het moment dat Huurder een offerte van

Gebruiker heeft aanvaard.

3.

Overeenkomsten als bedoeld in lid 2 komen tot stand respectievelijk behoeven uitsluitend door gebruiker na de

totstandkoming daarvan door Gebruiker te worden voltooid, onder de voorwaarde dat Huurder op grond van

de door Gebruiker in te winnen inlichtingen naar het uitsluitend oordeel van Gebruiker voldoende

kredietwaardig blijkt te zijn.

4.

Huurder is verplicht om op eerste schriftelijk redelijk verzoek daartoe van Gebruiker, zekerheid te verstrekken of

te stellen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst. Deze zekerheid

dient te worden verstrekt in de door Gebruiker gewenste vorm. Indien Huurder niet voldoet aan een verzoek

van Gebruiker tot vooruitbetaling of zekerheidsstelling in een door Gebruiker gewenste vorm, dan is Gebruiker

gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring, zonder dat

Huurder in verzuim hoeft te zijn.

5.

Bij een al dan niet samengestelde offerte bestaat geen verplichting voor Gebruiker tot het aan Huurder ter

beschikking stellen van een gedeelte van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte

van de opgegeven prijs, indien de overeenkomst die uit de offerte voortvloeit slechts een gedeelte van de

offerte behelst.

6.

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 Ter beschikking stellen

1.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt het aan Huurder ter beschikking stellen van de te verhuren zaken

vanuit de feitelijke vestigingsplaats van de Gebruiker en geschiedt eventuele terugname door Gebruiker van

door Huurder gehuurde zaken aan die vestigingsplaats. Huurder is verplicht de te verhuren zaken onder zich te

nemen op het overeengekomen moment van ter beschikking stelling. Bij het ontbreken van een

overeengekomen moment is Gebruiker gerechtigd dat moment vast te stellen.

2.

Indien tussen Partijen is overeengekomen of indien Gebruiker heeft vastgesteld dat Gebruiker de zaken op een

door Huurder opgegeven adres aan Huurder ter beschikking zal stellen, is Huurder verplicht zorg te dragen voor

voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd (maximaal 1 uur). De ter

beschikking stelling is in ieder geval voltooid zodra de te verhuren zaken op danwel voor het door Huurder

opgegeven adres geplaatst zijn.

3.

Indien Huurder weigert de te verhuren zaken onder zich te nemen of nalatig is met het verstrekken van

informatie of instructies, noodzakelijk voor de ter beschikking stelling, of doordat een ander beletsel van zijn

zijde opkomt (ongeacht of dit beletsel aan hem kan worden toegerekend), raakt Huurder in verzuim zonder dat

enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De verhuurde zaken zullen in dat geval worden opgeslagen voor

rekening en risico van Huurder. Huurder zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval

opslagkosten, transportkosten en kosten vanwege wachttijden, aan Gebruiker verschuldigd zijn.

4.

Gebruiker heeft het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Huurder niet

voldoet aan zijn verplichting de zaken onder zich te nemen, waarbij Huurder alle schade die daaruit voortvloeit

aan Gebruiker dient te vergoeden.

5.

Gebruiker is gerechtigd het ter beschikking stellen van de te verhuren zaken op te schorten indien Huurder nog

niet aan zijn (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit eerdere overeenkomsten heeft voldaan en/of

wanneer Gebruiker goede grond heeft te vrezen dat Huurder om welke reden dan ook niet aan zijn

(betalings)verplichtingen zal kunnen voldoen.

Artikel 5 Termijn voor terbeschikkingstelling

1.

Door Gebruiker opgegeven termijnen voor terbeschikkingstelling gelden steeds bij benadering en zijn voor

Gebruiker nimmer fatale termijnen.

2.

Bij niet tijdige terbeschikkingstelling dient Huurder Gebruiker binnen zeven dagen schriftelijk in gebreke te

stellen en Gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. Het verzuim van

Gebruiker vangt aan indien nakoming binnen die redelijke termijn uitblijft, tenzij de niet-nakoming niet aan haar

valt toe te rekenen.

3.

De door Gebruiker opgegeven termijn voor terbeschikkingstelling vangt eerst aan nadat alle voor de ter

beschikking stelling benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6 Ter beschikking stellen in delen

1.

Het is Gebruiker toegestaan de te verhuren zaken in gedeelten ter beschikking te stellen. Indien de zaken in

gedeelten ter beschikking worden gesteld, is Gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en is

Huurder gehouden deze facturen binnen de daarvoor geldende termijn te voldoen.

Artikel 7 Kwaliteit, technische eisen, etc.

1.

Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Gebruiker aan Huurder zaken van de gewone in

Nederland geldende handelskwaliteit ter beschikking.

2.

Indien de te verhuren zaken buiten Nederland zullen worden gebruikt, is Gebruiker niet verantwoordelijk voor

het voldoen van de te verhuren zaken aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld

door wet, regelgeving en/of voorschriften van het land waar de zaken zullen worden gebruikt.

Huurder dient zich er te allen tijde zelf van te vergewissen of de bij de Gebruiker gehuurde goederen voldoen

en blijven voldoen aan de ter plaatse van het gebruik daarvan geldende wetten, regelgeving en/of

voorschriften. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade die Huurder en/of derden lijden indien de

geleverde goederen niet aan de ter plaatse van het gebruik geldende wet, regelgeving en/of voorschriften

voldoen. Huurder is ook in dergelijke gevallen te allen tijde gehouden de door Gebruiker aan Huurder

gefactureerde bedragen te voldoen.

3.

Alle technische eisen die door Huurder aan de te verhuren zaken worden gesteld en welke afwijken van de

normaal geldende in Nederland geldende handelskwaliteit, dienen voor het sluiten van de huurovereenkomst

door Huurder schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld.

Artikel 8 Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te

zijn getoond of verstrekt bij wijze van indicatie. De hoedanigheden van de te verhuren zaken kan van het

monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij Gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk heeft vermeld dat ter

beschikking zou worden gesteld conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9 Gebruik

1.

Huurder is verplicht de Verhuurde Zaak te gebruiken als een goed Huurder, hetgeen onder meer inhoudt:

(a) dat Huurder de Verhuurde Zaak alleen gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is en binnen dat kader

verder naar zijn aard geschikt is;

(b) dat Huurder de Verhuurde Zaak gebruikt met inachtneming van de aanwijzingen, die Gebruiker hem door

middel van instructiedocumentatie e.d. of anderszins verstrekt;

(c) dat Huurder de Verhuurde Zaak doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders is

overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en

ander conform de specificaties van de fabrikant en/of de Verhuurder, indien beschikbaar;

(d) dat Huurder alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en / of verlies van de

Verhuurde Zaak;

(e) dat Huurder de Verhuurde Zaak niet verhuist of verplaatst van de locatie waarop de Verhuurde Zaak op basis

van de Huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt, dan nadat van te voren toestemming daartoe van de

Gebruiker is verkregen.

2.

Indien voor het gebruik van de Verhuurde Zaak een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen, Huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning.

3.

Het Huurder verboden is de Verhuurde Zaak in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter

beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.

4.

Indien Gebruiker de beschikking over de Verhuurde Zaak wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie

geeft Huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige medewerking, die onder

meer inhoudt dat Huurder desverzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform de

geldende Arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij Huurder gebruikelijke werktijden.

Artikel 10 Beslag; aanspraak van derden

1.

Indien op de Verhuurde Zaak beslag wordt gelegd (of dreigt te worden gelegd), danwel derden ten aanzien van

de Verhuurde Zaak aanspraken doen gelden, is Huurder verplicht Gebruiker hiervan onverwijld kennis te geven.

Huurder dient verder overeenkomstig de alsdan door Gebruiker te geven instructies te handelen.

2.

Indien ten laste van Huurder mede beslag wordt gelegd op aan Gebruiker toebehorende Huurobjecten en daar

vloeien kosten uit voort voor Gebruiker, is Huurder gehouden Gebruiker schadeloos te stellen voor alle uit het

beslag en de opheffing daarvan voortvloeiende kosten.

Artikel 11 Gebreken

1.

Huurder dient, indien hij tijdens de huur aan de Verhuurde Zaak gebreken, tekorten of beschadigingen ontdekt,

deze onverwijld en in ieder geval binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te melden.

Gebreken, tekorten of beschadigingen die niet tijdig schriftelijk zijn gemeld, kunnen geen grond vormen voor

vermindering van de huurprijs, ontbinding van de Huurovereenkomst of vergoeding van schade door Gebruiker.

2.

Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan de Verhuurde Zaak, zet Huurder het gebruik ervan

niet voort dan na overleg met Gebruiker. Laat Huurder (tijdig) overleg met Gebruiker na, dan komt of blijft

schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van Huurder.

3.

Gebruiker zal, nadat door Huurder een gebrek, tekort of beschadiging aan de Verhuurde Zaak gemeld is en

gebleken is dat herstel met het oog op het verdere gebruik of het behoud van de Verhuurde Zaak geboden is,

het gebrek, het tekort of de beschadiging - gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging en de

beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal - zo spoedig mogelijk opheffen. Huurder stelt het te

herstellen Huurobject op verzoek van Gebruiker onverwijld ter beschikking van Gebruiker op een door deze aan

te geven plaats. Huurder laat in geen geval zonder voorafgaande instemming van Gebruiker een reparatie door

een derde uitvoeren. Gebruiker kan aan Huurder al dan niet tijdelijk een vervangend gelijkwaardig Huurobject

ter beschikking stellen. De kosten van het herstel komen voor rekening van Gebruiker, behoudens indien en

voor zover Gebruiker aantoont dat het gebrek, het tekort of de beschadiging aan Huurder is toe te rekenen. Aan

Huurder is in ieder geval toe te rekenen (i) gebruik van de Verhuurde Zaak in strijd met wat van een goed

huurder verwacht mag worden of (ii) toedoen of nalaten van derden voor wie Gebruiker rechtens geen

verantwoordelijkheid draagt.

4.

Slechts indien Huurder als gevolg van een gebrek, tekort of beschadiging aan de Verhuurde Zaak, dat/die niet

(mede) aan hem is toe te rekenen, de Verhuurde Zaak meer dan één (1) werkdagen in het geheel niet kan

gebruiken, heeft hij het recht op vermindering van de huurprijs in die zin dat hij geen huur verschuldigd is voor

de dagen dat hij na genoemde termijn van de Verhuurde Zaak in het geheel geen gebruik kan maken.

5.

Indien (i) Gebruiker ook na een schriftelijke aanmaning van Huurder daartoe, waarbij een - gelet op de aard van

het gebrek, het tekort of de beschadiging, de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal - een

redelijke termijn voor reparatie is gesteld, er niet in is geslaagd het gebrek, het tekort of de beschadiging op te

heffen, (ii) vanwege de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging verder gebruik van de Verhuurde

Zaak door huurder in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd, en (iii) er door Gebruiker geen

vervangend gelijkwaardig Huurobject ter beschikking is gesteld, dan is Huurder gerechtigd de

Huurovereenkomst te ontbinden. Huurder is echter niet tot ontbinding gerechtigd, zolang hij niet naar het

oordeel van Gebruiker genoegzame zekerheid voor de voldoening van de kosten van herstel heeft verstrekt,

indien Gebruiker daar om heeft verzocht. Indien Huurder gebruik maakt van zijn recht op ontbinding, zal

Verhuurder nimmer door Huurder kunnen worden aangesproken op vergoeding van schade en/of vorderingen

uit ongedaanmaking.

Artikel 12 Verlies of vergaan van de Verhuurde Zaak

1.

Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of geheel of gedeeltelijk

vergaan in fysieke zin van de Verhuurde Zaak onverwijld na ontdekking ervan aan Gebruiker te melden en

verder aan Gebruiker alle medewerking, die deze in verband met het verlies of het vergaan behoeft, te

verlenen. Van vergaan is mede sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging aan de Verhuurde

Zaak naar het oordeel van Gebruiker de huurwaarde op dat moment van de Verhuurde Zaak in het

economische verkeer overtreffen.

2.

Tenzij Gebruiker na de melding van het verlies of het vergaan van de Verhuurde Zaak een vervangend

gelijkwaardig Huurobject ter beschikking stelt, eindigt de Huurovereenkomst in geval van verlies of vergaan van

de Verhuurde Zaak. Indien echter in geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk vergaan van de Verhuurde Zaak

Huurder het resterende gedeelte van de Verhuurde Zaak wil blijven gebruiken, wordt de Huurovereenkomst

voortgezet. Tenzij partijen anders overeenkomen, wordt de huurprijs verminderd in de zelfde mate als waarin

de huurwaarde van het gehele Huurobject in het economische verkeer door het gedeeltelijke verlies of vergaan

is verminderd.

3.

Indien het verlies of het vergaan het gevolg is van een omstandigheid, die rechtens aan Huurder is toe te

rekenen - bijvoorbeeld gebruik van de Verhuurde Zaak in strijd met wat van een goed Huurder verwacht mag

worden -, komt schade die Gebruiker dientengevolge lijdt, voor rekening van Huurder. Bij het vergaan wordt

deze schade berekend op basis van de vervangingswaarde.

Artikel 13 Teruggave na einde Huurovereenkomst

1.

Bij het einde van de Huurovereenkomst moet Huurder aan Gebruiker mededelen dat het Huurobject weer ter

beschikking van de Gebruiker staat. Na deze mededeling draagt Gebruiker er zorg voor dat het Huurobject

binnen een redelijke termijn bij Huurder wordt opgehaald. In de periode gelegen tussen de mededeling en het

ophalen van de Verhuurde Zaak blijft de zorg voor de Verhuurde Zaak rusten op Huurder en is Huurder voor

elke dag dat de verhuurde zaken niet aan Gebruiker zijn geretourneerd een vergoeding verschuldigd welke

minimaal gelijk is aan de overeengekomen huurprijs. Huurder verbeurt daarnaast een boete ten bedrage van,

indien niet anders is overeengekomen, drie (3) % van de prijs (exclusief BTW) voor aankoop van een gelijk of

gelijkwaardig huurobject, voor iedere dag dat Huurder tekortschiet in de nakoming van de verplichting om de

Verhuurde Zaak op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Naast de boete heeft

Gebruiker recht op volledige vergoeding van alle schade, die Gebruiker lijdt als gevolg van het tekortschieten

door Huurder in de nakoming van de verplichting om de Verhuurde Zaak op de voor hem geldende plaats en

het tijdstip ter beschikking te stellen. Voorts is Gebruiker alsdan gerechtigd, en door Huurder uitdrukkelijk

gemachtigd, om de plaats te betreden waar de Verhuurde Zaak zich bevindt, ten einde de Verhuurde Zaak

onder zich te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Huurder.

2.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Huurder de Verhuurde Zaak gereinigd en -

afgezien van normale slijtage van de Verhuurde Zaak bij gebruik van de Verhuurde Zaak in overeenstemming

met wat van een goed Huurder verwacht mag worden - in de oorspronkelijke staat terug aan Gebruiker door de

Verhuurde Zaak aan Gebruiker ter beschikking te stellen op de plaats waar Gebruiker de Verhuurde Zaak aan

Huurder ter uitvoering van de Huurovereenkomst ter beschikking heeft gesteld. Huurder is te allen tijde

gehouden aan “Verpakkings- en aanleveringsinstructies met betrekking tot verhuurapparatuur en

decontaminatie units/systemen”, welke door Gebruiker worden gehanteerd. Huurder is gehouden deze op te

volgen en te eerbiedigen. Deze luiden:

 

Stofzuigerapparatuur:
Stofzuigers alsmede alle toebehoren dienen dubbel verpakt te worden aangeleverd. De stofzuiger moet

voorzien zijn van een schone stofzak. De ketel van de stofzuiger alsmede de buitenzijde moeten schoon

en stofvrij zijn en vrij van taperesten of impregneermiddelen.

Stofzuigers welke niet schoon/gecontamineerd zijn kunnen worden geweigerd. Visueel zichtbaar stof

zal als asbeststof worden aangemerkt.

Onderdrukapparatuur:

Onderdrukmachines dienen voor zover mogelijk dubbel verpakt te zijn. De machine dient voorzien te

zijn van een schoon voorfilter en vrij van resten tape en resten van impregneermiddelen.

In ieder geval moet de afdekplaat op de juiste wijze zijn aangebracht en de randen afgeplakt zijn met

tape. De aansluitkabel en luchtslang dienen dubbel verpakt aangeleverd te worden.

Machines welke niet schoon/gecontamineerd zijn ingeleverd of welke niet zijn voorzien van een schoon

voorfilter kunnen worden geweigerd. Stof aan de binnenzijde van de behuizing en stof op de behuizing

zal aangemerkt worden als asbeststof.

Decontaminatie-units:

Decontaminatie-units dienen te zijn vergezeld van een “asbestvrij-verklaring” van zowel lucht- als

veegmonsters, opgemaakt door een erkend laboratorium waarbij de verklaring niet ouder mag zijn dan

48 uur.

Verder dient de unit schoon en stofvrij te zijn en vrij zijn van taperesten en overige resten van

constructiemiddelen en/of impregneermiddelen. Indien de unit niet schoon/gecontamineerd is, wordt

deze geweigerd. Visueel zichtbaar stof zal aangemerkt worden als asbeststof.

Onderdrukapparaat dient voorzien te zijn van een schoon voorfilter en afdekplaat welke met tape moet

zijn afgeplakt. Waterfilters dienen voorzien te zijn van schone filterpatronen.”

Huurder stelt de Verhuurde Zaak niet later ter beschikking dan op de dag, waarop de Huurovereenkomst door

het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt.

3.

Al hetgeen door of op aanwijzing van Huurder op of aan de Verhuurde Zaak is aangebracht, wordt eigendom

van Gebruiker, die deswege generlei vergoeding aan Huurder verschuldigd zal zijn, en onverminderd het recht

van Gebruiker om hetgeen Huurder heeft aangebracht of doen aanbrengen op diens kosten te verwijderen.

4.

Stelt Huurder de Verhuurde Zaak niet ter beschikking op de voor hem geldende plaats en datum, dan geraakt

Huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van Gebruiker vereist is.

5.

Indien na teruggave blijkt dat de Verhuurde Zaak is beschadigd en/of niet overeenkomstig de “Verpakkings- c.q.

aanleveringsinstructies m.b.t. verhuurapparatuur en decontaminatie units/systemen” als bedoeld in artikel 13

lid 2 is verpakt of is gereinigd, dan is Huurder aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor

Gebruiker ontstaan, waaronder in elk geval zijn begrepen: de vergoeding welke minimaal gelijk is aan de

overeengekomen huurprijs als bedoeld in artikel 13 lid 1, te berekenen tot het moment waarop de apparatuur

gereed is gemaakt voor verhuur, de kosten die gepaard gaan met de inschakeling van de technische dienst door

Gebruiker, alle afvoerkosten en alle verpakkingskosten. Deze laatste zin geldt tenzij Huurder aantoont dat de

beschadiging of het niet schoon zijn het gevolg is van omstandigheden, die hem niet zijn toe te rekenen.

6.

Huurder verleent alle noodzakelijke medewerking aan Gebruiker om laatstgenoemde in staat te stellen weer de

beschikking over de Verhuurde Zaak te verkrijgen.

Artikel 14 Ontbinding van de overeenkomst

1.

Verhuurder is bevoegd de Huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige

ingebrekestelling zal zijn vereist met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

(a) Huurder tekortschiet in één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst dan wel

de onderhavige voorwaarden.

(b) ten aanzien van Huurder om surséance van betaling dan wel het uitspreken van het faillissement/WSPN is

verzocht;

(c) op (enige onderdeel van) het vermogen van Huurder beslag is gelegd;

(d) de onderneming van Huurder (grotendeels) wordt stilgelegd, gestaakt of geliquideerd;

(e) Gebruiker in e onmogelijkheid komt te verkeren na te komen;

(f) dan wel zich enig andere omstandigheid voordoet, die bij Verhuurder redelijke twijfel kan doen rijzen

omtrent de nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst.

2.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de ontbinding van de Huurovereenkomst.

3.

Alle uit ontbinding voortvloeiende kosten komen voor rekening van Huurder. Door de ontbinding worden alle

vorderingen van Verhuurder opeisbaar.

Artikel 15 Prijs, prijsverhoging

1.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Gebruiker opgegeven prijzen:

-in € (Euro);

-exclusief BTW;

-op basis van door Gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden;

-exclusief transportkosten;

-vanuit de feitelijke vestigingplaats van Gebruiker.

2.

Indien Gebruiker met Huurder een bepaalde prijs overeenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging

van de prijs indien Gebruiker kan aantonen dat zich vanaf het moment van aanbieding van de zaken significante

prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen, etc., ook al is de

prijsverhoging gevolg van een bij het sluiten der overeenkomst voorzien(bar)e omstandigheid.

3.

Bijstelling van de prijs ingevolge lid 2 kan zonder voorafgaande kennisgeving aan Huurder worden doorgevoerd.

4.

Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft Huurder het recht de huurovereenkomst te ontbinden.

5.

Aan huurder kan door Gebruiker het recht worden verleend één of meerdere van de verhuurde zaken van

Gebruiker te kopen tijdens de duur van de huurovereenkomst. De alsdan door Huurder voor deze zaken aan

Gebruiker verschuldigde koopprijs wordt vastgesteld door Gebruiker. Huurder heeft bij koop nimmer recht op

gehele of gedeeltelijke restitutie van eerder aan Gebruiker voor deze zaken betaalde huurpenningen. Huurder is

evenmin gerechtigd eerder betaalde huurpenningen geheel of gedeeltelijk te verrekenen met de koopprijs.

6.

Alle door Gebruiker aan Huurder geleverde zaken blijven het eigendom van Gebruiker totdat Afnemer alle

verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

7.

Door Gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in

het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden

gebruikt.

8.

Bij verkoop aan derden van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken verplicht Huurder zich de

vordering(en) die hij alsdan op zijn afnemer(s) verkrijgt terstond te verpanden aan Gebruiker.

9.

Huurder is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken aan derden te verpanden noch op

enige andere wijzen te bezwaren.

10.

Huurder geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Gebruiker danwel aan en door

Gebruiker aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al

die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar

mee te nemen.

11.

Indien derden beslag leggen op (een deel van) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, een dergelijk

beslag aankondigen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Huurder verplicht Gebruiker

terstond daarvan op de hoogte te brengen.

12.

Huurder verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden

tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op het

eerste verzoek van Gebruiker aan haar ter inzage te geven.

13.

Huurder verplicht zich alle (toekomstige) aanspraken op verzekeraars ter zake de onder eigendomsvoorbehoud

geleverde zaken te verpanden aan Gebruiker.

Artikel 16 Betaling

1.

Betaling dient, tenzij anders schriftelijk overeengekomen te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na

factuurdatum op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2.

Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder is

vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of een

gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente zal

gelden.

3.

In geval van liquidatie, (gedeeltelijk) overdracht van de onderneming, faillissement, surseance van betaling,

overlijden of aanvraag schuldsanering van danwel door Huurder, zullen de vorderingen van Gebruiker en de

verplichtingen van Huurder jegens Gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn en is de huurovereenkomst van

rechtswege per direct ontbonden.

4.

Iedere vorm van compensatie door Huurder is uitgesloten. Ook komt aan Huurder nimmer een recht op

opschorting toe en is Huurder nimmer gerechtigd ten laste van Gebruiker beslag onder zichzelf te leggen en/of

in stand te laten.

5.

Door Huurder gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente

en kosten en vervolgens van opeisbare factureren, waarbij facturen die het langst open staan voorgaan zelfs al

vermeld Huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17 Incassokosten

1.

De voor het incasso van enig door Huurder aan Gebruiker verschuldigd bedrag te maken kosten, zowel in als

buiten rechte, komen voor rekening van Huurder. De voor rekening van Huurder komende buitengerechtelijke

kosten bedragen, ten minste 15 % van het met inbegrip van rente, door de Afnemer verschuldigde bedrag, met

een minimum van € 350,00, tenzij Huurder een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een

beroep of bedrijf en de verbintenis tot betaling van een geldsom uit een overeenkomst voortvloeit.

2.

Indien Huurder een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de

verbintenis tot betaling van een geldsom uit een overeenkomst voortvloeit, wordt de aan Gebruiker

verschuldigde vergoeding vastgesteld overeenkomstig het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

incassokosten, waarbij voornoemde vergoeding eerst verschuldigd is nadat veertien dagen na de dag waarop

overeenkomstig artikel 6:96 lid 4 en lid 5 werd aangemaand vruchteloos zijn verstreken.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

1.

Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gebruiker of haar

ondergeschikten.

2.

De aansprakelijkheid van Gebruiker is zowel in geval van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als

in geval van onrechtmatige daad te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker

in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

3.

Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Gebruiker aansprakelijk

is, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat

gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, alles verminderd met enige vordering

die Huurder uit hoofde van ongedaanmaking van de overeenkomst op Gebruiker mocht hebben.

Artikel 19 Overmacht

1.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker

geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen,

werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker daaronder begrepen.

2.

Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming

verhindert, intreedt nadat Gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

3.

Tijdens overmacht worden alle verplichtingen van Gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door

overmacht nakoming van de verplichtingen door Gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden is ieder

der Partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot

schadevergoeding bestaat.

4.

Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of

slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde

afzonderlijk te factureren en is Huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke

overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds ter beschikking gestelde deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20 Rechtskeuze

Op deze algemene voorwaarden alsmede op de overeenkomst(en) waarop deze algemene voorwaarden van

toepassing is/zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing en is de rechter in Nederland bevoegd.

Artikel 21 Wijziging van de voorwaarden

Gebruiker is bevoegd tot het eenzijdig wijzigen danwel herroepen van onderhavige algemene voorwaarden,

mits zij Huurder hiervan één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stelt, vanaf welk moment deze

nieuwe voorwaarden op alle rechtsverhoudingen van kracht zijn welke vanaf dat moment tussen partijen

ontstaan.

Spijkenisse, 28 maart 2014

Alle eerdere versies komen hiermee te vervallen

Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Rotterdam.

Wij geven u graag advies